มิถุนายน 26, 2560

“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

                 นักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมจำนวน 145 คน จากทุกโรงเรียนในเครือซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมฟื้นฟู จิตใจ ระหว่...
มิถุนายน 26, 2560

อาสาสมัครในช่วงภาคฤดูร้อน

โครงการอาสาสมัครในช่วงภาคฤดูร้อน ของกลุ่มอาสาสมัคร  SSVY  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนฮากไม้เหนือ จ.เช...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.